LABVOLUTION
LABVOLUTION
LABVOLUTION

LABVOLUTION

نمایشگاه بین المللی بیوتکنولوژی

گروه اصلی نمایشگاه: بیوتکنولوژی محصولات کشاورزی، دارویی، مواد غذایی، مهندسی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ شروع: 2019-05-21

تاریخ پایان: 2019-05-23

دوره برگزاری: