CeBIT
CeBIT

CeBIT

CeBIT

18-Jun-11
تا
18-Jun-15
تکنولوژی اطلاعات – ارتباطات – نرم‌افزار و خدمات
گروه اصلی کالا: اتوماسیون، فن آوری، اطلاعات، مخابرات، سیستم‌های ایمنی و اطلاعاتی و ذخیره‌سازی و نگهداری اسناد محرمانه در کاربردهای مختلف به ویژه بانکداری، شبکه اینترنت، اینترانت، توسعه و تحقیق، خدمات