Win-Eurasia
Win-Eurasia
Win-Eurasia

Win-Eurasia

گروه اصلی نمایشگاه: تکنولوژی های مربوط به پردازش و فرم دهی فلزات، اتوماسیون و سرویس های مربوطه، الکتریک و تجهیزات الکترونیکی، هیدرولیک و پنوماتیک، سرویس های مربوط به اینترال جستیک، industry 4

تاریخ شروع: 2022-06-08

تاریخ پایان: 2022-06-11

دوره برگزاری:

وبسایت نمایشگاه