Eu’Vend
Eu’Vend

Eu’Vend

Eu’Vend

17-Sep-24
تا
17-Sep-26
نمایشگاه بین المللی تخصصی اتومات‌های فروش
گروه اصلی کالا: سیستم نقدی، سیستم سرو غذا، انتقال اطلاعات، خدمات، ماشین‌های اتومات فروش