IAA
IAA
IAA

IAA

نمایشگاه بین المللی و تخصصی خودروهای سنگین

گروه اصلی نمایشگاه: وسائل نقلیه موتوری خاص، بدنه ون، بدنه های ویژه عایق و متحرک، کامیون کمپرسی، بدنه های ویژه برای جرثقیل

تاریخ شروع: 2022-09-20

تاریخ پایان: 2022-09-25

دوره برگزاری:

وبسایت نمایشگاه