imm cologne
imm cologne
imm cologne

imm cologne

نمایشگاه بین المللی مبلمان

گروه اصلی نمایشگاه: مبلمان آپارتمان، انواع سررروی های نهارخوری، سرریسررتمهای نوررسررانی، تیهیزاح حمام، تیهیزاح سرررالنهای بزرگ و کوچک، مبلمان اتاق کودک و نوجوان، انواع سرررروی خواب، تشرررک، انواع میز وصندلی )سینمائی،ورزشی و سایر(، پردازش چوب، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی، انواع کفپوش و دیوارپوش ها.

تاریخ شروع: 2020-01-13

تاریخ پایان: 2020-01-19

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان وبسایت نمایشگاه