Agritechnica
Agritechnica
Agritechnica

Agritechnica

نمایشگاه بین المللی و تخصصی ماشین آلات کشاورزی

گروه اصلی نمایشگاه: تجهیزات، ماشین‌آلات کشاورزی، صنعت کشت، تکنولوژی کامپیوتر، کودهای شیمیایی، جنگلداری، کشت و زرع، تکنولوژی چـرخ و دنده، ماشین‌آلات درو و خرمن محصول، تجهیزات باغبانی، آبیاری، مهندسی شهرداری، کشت و زرع، خدمات، ماشین‌های شخم‌زنی، تراکتور، تکنولوژی حمل و نقل

تاریخ شروع: 2023-11-12

تاریخ پایان: 2023-11-18

دوره برگزاری: