AGRITECHNICA
AGRITECHNICA
AGRITECHNICA

AGRITECHNICA

نمایشگاه بین المللی ماشین‌آلات کشاورزی

گروه اصلی نمایشگاه: تجهیزات، ماشین‌آلات کشاورزی، صنعت کشت، تکنولوژی کامپیوتر، کودهای شیمیایی، جنگلداری، کشت و زرع، تکنولوژی چـرخ و دنده، ماشین‌آلات درو و خرمن محصول، تجهیزات باغبانی، آبیاری، مهندسی شهرداری، کشت و زرع، خدمات، ماشین‌های شخم‌زنی، تراکتور، تکنولوژی حمل و نقل

تاریخ شروع: 2019-11-11

تاریخ پایان: 2019-11-16

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان راهنمای غرفه گذاران وبسایت نمایشگاه