LABVOLUTION
LABVOLUTION
LABVOLUTION

LABVOLUTION

نمایشگاه بین المللی بیوتکنولوژی

گروه اصلی نمایشگاه: بیوتکنولوژی محصولات کشاورزی، دارویی، مواد غذایی، مهندسی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ شروع: 2021-05-04

تاریخ پایان: 2021-05-06

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان وبسایت نمایشگاه