INTERSCHUTZ
INTERSCHUTZ
INTERSCHUTZ

INTERSCHUTZ

نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و خدمات آتش نشانی

گروه اصلی نمایشگاه: پیشگیری از حوادث، خدمات اورژانس، حفاظت محیط زیست، تجهیزات خدمات پزشکی،اطفاء حریق و سیستم های اعلان خطر، لباس ها و موتور های آتش نشانی

تاریخ شروع: 2021-06-14

تاریخ پایان: 2021-06-19

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان راهنمای غرفه گذاران وبسایت نمایشگاه