IDS
IDS
IDS

IDS

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی

گروه اصلی نمایشگاه: لوازم و تجهیزات و مواد دندانپزشکی، ابزار کار و تازه‌های دندانپزشکی، خدمات

تاریخ شروع: 2021-03-09

تاریخ پایان: 2021-03-13

دوره برگزاری:

وبسایت نمایشگاه