راینسل بان

راینسل بان

راینسل بان

راینسل بان

کلن دارای تله کابینی است که از فراز رودخانه‌ی راین عبور می‌کند و در آن می‌توان مناظری بسیار زیبا را از رودخانه‌ی راین ، ساحل رودخانه و زیبایی‌های شهر دید. این تله اتاقک دو ساحل اطراف رودخانه‌ی راین را در ارتفاعی مساوی با پل باغ‌وحش شهر کلن به هم متصل می‌کند.