موزه ی ایالتی شهر هانوفر

موزه ی ایالتی شهر هانوفر

موزه ی ایالتی شهر هانوفر

موزه ی ایالتی شهر هانوفر

موزه ی ایالتی شهر هانوفر به سبب کلکسیون های زیبای عصر رمانتیک و کلکسیون های دوران مدرن هنر اروپا ، در سراسر دنیا شناخته شده است. در این موزه عتیقه جاتی از دوران ماقبل تاریخ نگهداری می شود.