نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کنار کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران 1396 برگزار گردید.

نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کنار کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران 1396 برگزار گردید.

نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کنار کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران 1396 برگزار گردید.

نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کنار کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران 1396 برگزار گردید.

این رویداد در تاریخ 25 تا 28 اردیبهشت 1396 تحت عنوان نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی در حاشیه کنگره اکسیدا 57 با حضور بیش  از 200 شرکت تولید کننده

و واردکننده جهت آشنایی بیشتر با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در فضایی بیش از 8000 متر مربع در محل دایمی نمایشگاه های بین الملل تهران برگزار گردید.

در این مهم وزارت صنایع و انرژی جمهوری فدرال آلمان در قالب پاویون اختصاصی آلمان با سازمان دهی شرکت نمایشگاه های کلن (Koelnmesse) برای نخستین بار

در نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی- اکسیدا 57 شرکت کرد.

در این پاویون 11 شرکت تولید کننده تجهیزات وابسته به صنعت دندانپزشکی از کشور آلمان حضور بهم رساندند.